INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 • Úvod
  • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je stanovení pravidel týkajících se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pravidel týkajících se volného pohybu osobních údajů, které je právně závazným od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“)
  • Osobním údajem jsou dle ust. čl. 4 odst. 1 nařízení veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů).
  • Zpracováním se dle ust. čl. 4 odst. 2 nařízení rozumí jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití seřazení, zpřístupnění.
  • Společnost TZB Consult Prague s.r.o., IČ 248 32 618, sídlem U Smaltovny 245/16, Praha 7, PSČ 170 00 (dále také jen „správce“) se na základě informací obsažených v této prezenční listině stane správcem Vašich osobních údajů, konkrétně jména, příjmení, emailu a tel. spojení (dále jen „osobní údaje“).
  • Vzhledem k výše uvedenému si Vás dovolujeme informovat o následujícím.

 

 • Zdroj a důvod zpracování
  • Veškeré výše uvedené osobní bude správce i nadále zpracovávat, a to dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) výše uvedeného nařízení, neboť jsou nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce a třetí strany.
 • Předávání osobních údajů
  • Správce Vaše osobní údaje nepředá třetí straně, vyjma plnění své zákonné povinnosti.
 • Doba zpracování
  • Správce tak bude Vaše osobní údaje zpracovávat výhradně po dobu nutnosti archivace dokumentace dle platných právních předpisů, příp. trvání zájmu, kdy tato doba nepřekročí dobu 10 let.
 • Vaše práva práva plynoucí z nařízení
  • V souvislosti s právy, která pro Vás, jako subjekt údajů, plynou, si Vás tímto dovoluji informovat o Vašem právu vyžádat si od správce přístup k evidovaným osobním údajům o Vaši osobě, příp. opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení zpracování těchto údajů. Dále máte možnost vznést námitku proti zpracování těchto údajů. Zároveň máte práva na přenositelnost těchto údajů. Dále máte možnost podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Poskytnutí emailové adresy a telefonického spojení není zákonným ani smluvním požadavkem a není tak Vaší povinností tyto údaje poskytnout, neboť slouží pouze k usnadnění komunikace s Vámi. Zároveň Vás tímto informujeme, že nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení.
  • V případě zájmu uplatnění některého z výše uvedených práv kontaktujte prosím odpovědnou osobu správce – paní Mílu Rakar, email: rakar@tzb-consult.cz